De Ondernemingsraad

Organisaties met 50 of meer medewerkers moeten een ondernemingsraad (OR) hebben.
Dat geldt dus ook voor de SPN.

Wat doet de OR?
De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van alle werknemers van de SPN. De OR heeft daarover regelmatig overleg met de bestuurder. Ook denkt of beslist de OR mee over het beleid.

Adviesrecht OR
Als er een besluit wordt genomen, die grote gevolgen kan hebben voor de werknemers, dan moet de OR om advies worden gevraagd. Bijvoorbeeld bij reorganisaties of grote investeringen.

Instemmingsrecht OR
Voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van personele regelingen moet de OR om instemming worden gevraagd. Bijvoorbeeld voor regelingen over werktijden en arbeidsomstandigheden.

Initiatiefrecht ondernemingsraad
De OR mag de bestuurder ongevraagd voorstellen doen over alle beleidszaken. De bestuurder moet daarover dan in overleg met de OR.

Recht op informatie van de werkgever
De OR moet alle informatie krijgen die nodig is. Daarvoor heeft de OR vier keer per jaar een overlegvergadering met de bestuurder. Daarnaast kan de bestuurder ook bij reguliere vergaderingen van de OR aansluiten, om de actuele ontwikkelingen binnen de SPN te bespreken.

Contact met de medewerkers
Leden van de OR komen geregeld op de locaties van de gedetacheerde medewerkers bij Openbare Ruimte Noaberkracht (groenvoorziening). Ook de beschutte medewerkers worden regelmatig op hun werkplek bezocht.

Reglement Ondernemingsraad
Meer informatie over de OR is te vinden in het ‘Reglement Ondernemingsraad’ onder de ‘medewerkers login’, dat alleen toegankelijk is voor medewerkers van de SPN.

Samenstelling OR
Volgens het ‘Reglement Ondernemingsraad’ mag de OR bestaan uit maximaal negen leden. Daarbij wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging uit alle werksoorten (beschut, detacheringen, groen en staf). Het heeft daarnaast de voorkeur van de OR om medewerkers met zowel een Wsw – als een Pw-achtergrond binnen haar geledingen te hebben.
Om tot een evenredige vertegenwoordiging vanuit beide gemeenten te komen, mogen er maximaal vier vertegenwoordigers uit dezelfde gemeente zitting hebben in de OR.

Contact
Voor vragen of advies kun je de OR bereiken op: 06-51508051 of per mail: or.spn@noaberkracht.nl